• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  De stemgerechtigde leden* van vv Hillegersberg worden hierbij uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, in het clubgebouw aan het Duivenpad, op donderdag 23 november 2023 om 20.30 uur (graag om 20:15 uur aanwezig).

  AGENDA

  01. Opening van de vergadering

  02. Ingekomen stukken, mededelingen

  03. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering**

  04. Terugblik afgelopen seizoen
       a. Jaarverslag van het bestuur
       b. Verslag van de jeugdcommissie
       c. Verslag van de Waarden en Normen commissie, tuchtzaken

  05. Vooruitblik nieuwe seizoen, toekomstplannen

  06. Financiën afgelopen seizoen 2022-2023
       a. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar***
       b. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten
       c. Verslag van de kascommissie

  07. Begroting seizoen 2023-2024
       a. Toelichting van de begroting
       b. Vaststellen van de begroting

  08. Contributie volgend seizoen 2024-2025
       a. Voorstel contributiebedragen
       b. Vaststelling van de contributies

  09. Benoemingen
       a. Benoeming bestuursleden
       b. Benoeming commissieleden
       c. Benoemen kascommissie

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  * Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, met dien verstande dat indien een lid minderjarig is, zijn/haar stemrecht wordt uitgeoefend door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden hebben derhalve toegang tot de algemene vergadering. Een stem uitgebracht door een wettelijk vertegenwoordiger van een lid wordt geacht te zijn een stem uitgebracht door dat lid.

  ** De notulen van de vorige ALV zijn door leden op te vragen via secretaris@vvhillegersberg.nl

  *** De te behandelen financiële stukken zijn voor leden beschikbaar bij de vergadering. Wilt u vooraf een exemplaar ontvangen mail dan uw verzoek naar penningmeester@vvhillegersberg.nl