• Privacyverklaring vv Hillegersberg

  Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

  vv Hillegersberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  vv Hillegersberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  - Voorletters, roepnaam en achternaam,
  - Geslacht,
  - Geboortedatum, geboorteplaats,
  - Nationaliteit,
  - Adresgegevens,
  - Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
  - E-mailadres(sen),
  - Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
  - Legitimatienummer.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar website@vvhillegersberg.nl.

  Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is.

  In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

  Waarom wij gegevens nodig hebben

  vv Hillegersberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

  - Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
  - Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,
  - Informeren over (sport-)activiteiten,
  - Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
  - Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

  Hoe lang wij gegevens bewaren

  vv Hillegersberg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

  Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

  Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

  Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

  Delen met anderen

  vv Hillegersberg deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

  Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

  Voor jeugdleden maken wij gebruik van het spelervolgsysteem van Dotcomsport. Met hen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy van de spelers te waarborgen. Persoonsgegevens van spelers en trainers/coaches die in het spelervolgsysteem worden verwerkt zijn hun KNVB-relatienummer, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en team(s). In het spelervolgsysteem worden door ons worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld blessures) verwerkt. Persoonsgegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap uit het spelervolgsysteem verwijderd.

  Indien vv Hillegersberg deelneemt aan de Grote Clubactie wordt van alle leden voornaam, achternaam, e-mailadres en teamnaam geüpload om een persoonlijke verkooppagina aan te maken voor de online verkoop van loten. Deze gegevens worden na beëindiging van de actie verwijderd.

  In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van vv Hillegersberg. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvhillegersberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

  Beveiliging

  vv Hillegersberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@vvhillegersberg.nl.

  Vragen

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij secretaris@vvhillegersbeg.nl.