• Buitengewone Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van vv Hillegersberg nodigt de stemgerechtigde leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 mei 2019 in de kantine van de vereniging, aanvang 20.00 uur. 

  Agenda 

  1. Opening 
  2. Voorstel tot verhoging van de contributie (voor competitie spelende leden) in verband met diverse aanpassingen accommodatie
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, met dien verstande dat indien een lid minderjarig is, zijn/haar stemrecht wordt uitgeoefend door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden hebben derhalve toegang tot de vergadering. Een stem uitgebracht door een wettelijk vertegenwoordiger van een lid wordt geacht te zijn een stem uitgebracht door dat lid.