• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  De stemgerechtigde leden* van vv Hillegersberg worden hierbij uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

  De vergadering wordt uitgesteld naar donderdagavond 7 januari 2021 om 20:30 uur en ONLINE gehouden. Als u online wilt deelnemen dient u zich daarvoor (opnieuw) aan te melden via onderstaand formulier. Vlak voor de vergadering ontvangt u dan een link om in te loggen. Vragen kunnen alleen schriftelijk worden gesteld, liefst vooraf, via het aanmeldformulier of e-mail aan secretaris@vvhillegersberg.nl, of tijdens de vergadering via een chat of whatsapp.

  AGENDA

  1. Opening van de vergadering

  2. Ingekomen stukken, mededelingen

  3. Vaststelling van de notulen** van de vorige algemene vergadering

  4. Terugblik afgelopen seizoen
     a. Jaarverslag van het bestuur
     b. Verslag van de jeugdcommissie
     c. Verslag van de Waarden en Normen commissie, tuchtzaken

  5. Vooruitblik nieuwe seizoen, toekomstplannen

  6. Financiën afgelopen seizoen 2019-2020
     a. Financieel jaarverslag*** over het afgelopen boekjaar
     b. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten
     c. Verslag van de kascommissie

  7. Begroting seizoen 2020-2021
     a. Toelichtingvan de begroting
     b. Vaststellen van de begroting

  8. Contributie volgend seizoen 2021-2022
     a. Voorstel contributiebedragen
     b. Vaststelling van de contributies

  9. Benoemingen
     a. Benoeming bestuursleden
     b. Benoeming commissieleden
     c. Benoemen kascommissie

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  * Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, met dien verstande dat indien een lid minderjarig is, zijn/haar stemrecht wordt uitgeoefend door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden hebben derhalve toegang tot de algemene vergadering.
  ** De notulen van de vorige ALV zijn door leden op te vragen via secretaris@vvhillegersberg.nl.
  *** De te behandelen financiële stukken zijn voor leden beschikbaar bij de vergadering. Wilt u vooraf een exemplaar ontvangen mail dan, vanaf 2 weken voor de veragdering, uw verzoek naar penningmeester@vvhillegersberg.nl.